1.นางพาตีเม๊าะ  อาหะมะ

  • 19 ม.ค.2539-2543

2.นายอับดุลเลาะ  สะเมาะ

  • 2543-2547

3.นายอับดุลเลาะ  สะเมาะ

  • 25 ก.ค. 2547-  -30 ส.ค. 2551

4.นายอับดุลเลาะ  สะเมาะ

  • 31 ส.ค. 2551- 31 ส.ค. 2555

5.นายมุคสะโตนา  เจ๊ะสนิ

  • 30 ต.ค.2555-ปัจจุบัน