.๑  ประวัติความเป็นมา

 benner2

ตำบลรือเสาะออก  เป็นตำบล ๑ ใน ๙ ตำบลของอำเภอรือเสาะ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับตัวอำเภอมากที่สุด และอยู่ไม่ไกลกับที่ว่าการอำเภอรือเสาะ   ชื่อตำบลเป็นชื่อเดียวกับชื่ออำเภอ ซึ่งได้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอ จึงได้ชื่อว่า รือเสาะออก ซึ่งคำว่า “รือเสาะ” เป็นภาษามลายู   แปลว่า  ต้นสักน้ำ เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีในทางภาคใต้   ปัจจุบันยังมีให้เห็นกันอยู่  เช่น  ที่บ้านรือเสาะ ตำบลรือเสาะ และที่ป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก แต่เดิมบ้านรือเสาะมีพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันค่อนข้างเหลือน้อยแล้ว

ตำบลรือเสาะออกได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น  ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบลูกา บ้านเปาะรามะ บ้านลาเมาะนอก บ้านกาโดะ และบ้านลาเมาะใน

 

หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา

หมู่บ้านบลูกาในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าละเมาะ ได้มีคนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ และได้ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้  คำว่า บลูกา ในภาษามลายู หมายถึงป่าละเมาะ ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหมู่บ้านที่มีป่าละเมาะ  หมู่บ้านบลูกามีหมู่บ้านย่อยอยู่จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านตะโล๊ะตอแล   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

บ้านบาโงมือแด   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน

บ้านบลูกามูติง   อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

บ้านสวนพิธาน   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ๒ บ้านเปาะรามะ

มีเรื่องเล่ากันว่าในยุคสมัยของรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย จากเดิมอยู่ที่หมู่บ้าน ลูโบะยือแร ซึ่งอยู่ฝั่งทางทิศเหนือของหมู่บ้านเปาะรามะ ไม่นานก็ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้าน “ลูโบะยือแร” เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน และได้ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่  ซึ่งอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห่งหนึ่งในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน แหล่งน้ำแห่งนี้อยู่หลังหมู่บ้านและมีสัตว์น้ำชุกชุม  ได้มีสัตว์น้ำประหลาดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วย ชาวบ้านเรียกตัวประหลาดนี้ว่า ตัวฆามะ ตัวของมันคล้ายกับตัวปลิง ตัวใหญ่และยาว ชาวบ้านถือว่าเป็นสัตว์เจ้าที่ และเป็นเจ้าแห่งแหล่งน้ำแห่งนี้  ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อแหล่งน้ำแห่งนี้ว่า “ลูโบะเปาะฆามะ”  ( แหล่งน้ำภาษามลายู แปลว่า ลูโบะ   เปาะ แปลว่า พ่อ หรือ เจ้าพ่อ ส่วนฆามะ คือตัวฆามะ ) ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “เปาะฆามะ” ต่อมาภายหลังได้เรียกชื่อหมู่บ้านเป็น “เปาะรามะ” จนถึงปัจจุบัน

หมู่ ๒ จะมีหมู่บ้านหลักอยู่ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านเปาะรามะ กับ บ้านปูโป๊ะ บ้านปูโป๊ะจะเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากพอสมควร  ปูโป๊ะ มาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อต้นไม้ดังกล่าว หมู่บ้านปูโป๊ะมีหมู่บ้านย่อยอยู่จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตันหยง  บ้านปูลากูโบร์   บ้านลาเซะ  และ บ้านจาเราะลาเตะ

 

 

หมู่ที่ ๓ บ้านลาเมาะ

                    ชื่อหมู่บ้าน สันนิษฐาน ว่ามาจาก ๒ เรื่องเล่า คือ เรื่องเล่าแรก เชื่อว่าเนื่องจากมีชาวบ้านจากหมู่บ้านลาเมาะ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้เข้ามาตั้งรกรากประกอบอาชีพพื้นที่บริเวณนี้ จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อหมู่บ้านที่ชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้

เรื่องเล่าที่สอง เชื่อว่าชื่อหมู่บ้านมาจาก ชื่อของปลาชนิดหนึ่ง คือ ปลาลาเมาะ ซึ่งอาศัยอยู่ในบึงของพื้นที่แห่งนี้  เนื่องจากในอดีตมีคนนอกพื้นที่เข้ามาหาปลาในบึง และเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า บ้านลาเมาะตามชื่อปลา บ้านลาเมาะได้แบ่งเป็นสองหมู่บ้าน คือ บ้านลาเมาะนอก กับ บ้านลาเมาะในเนื่องจากหมู่บ้านลาเมาะแห่งนี้จะอยู่ส่วนนอกติดกับถนนใหญ่ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านลาเมาะนอก หมู่บ้านลาเมาะนอกมีหมู่บ้านย่อยอยู่จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านบาโง  บ้านบือแนบอแร บ้านกำปง  และ บ้านบาโระห์

 

 หมู่ที่ ๔ บ้านกาโดะ

เดิมหมู่บ้านกาโดะ เป็นหมู่บ้านของไทยพุทธ เล่ากันว่า บ้านไทยพุทธหลังแรกที่เข้ามาตั้งรกรากคือ ครอบครัวของนายง่วน ปองถวิล ซึ่งเป็นคนมีฐานะในขณะนั้น ต่อมาก็มีไทยอิสลามเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไทยพุทธก็เริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากหมู่บ้านกาโดะ ปัจจุบันมีครอบครัวไทยพุทธอาศัยอยู่เพียงหลังเดียว คือ ครอบครัวของนายง่วน  ปองถวิล นั่นเอง

หมู่บ้านกาโดะมีหมู่บ้านย่อยอยู่จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านกือเล็งเหนือ          อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน

บ้านกือเล็งใต้             อยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียน

บ้านกอแล                อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงเรียน

บ้านฮูยงบาโระ           อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน

บ้านหน้าโรงเรียน        ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านกาโดะ

บ้านบลูกาลูวะฮ์          อยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน

บ้านบาโงสะโต            อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน

บ้านกำปงบารู            อยู่ทางทิศตะวันตกของมัสยิด

บ้านพงยือติ               อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัสยิด

บ้านบาโงปอเยาะ         อยู่ทางทิศตะวันตกของมัสยิด

บ้านบาโงวาแง           อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมัสยิด

 

 

หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะฮีเล

หมู่บ้านลาเมาะฮีเล หรือบ้านลาเมาะใน เป็นหมู่บ้านที่แยกจากหมู่บ้านลาเมาะนอก เนื่องจากตั้งอยู่ข้างใน ห่างจากถนนใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านลาเมาะใน ส่วนประวัติความเป็นมาจะคล้ายกับหมู่บ้านลาเมาะนอก  หมู่บ้านลาเมาะในมีหมู่บ้านย่อยอยู่จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านลือโบ   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

บ้านบาโง   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน

บ้านโต๊ะอาเล็ม   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

บ้านกำปงบารู   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

บ้านโต๊ะกาเปาะ   อยู่ทางทิศทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

บ้านปูลามัสยิด   ตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน