วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลรือเสาะออกเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง   สิ่งแวดล้อมดี   การศึกษาดี   การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ

  1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
  2. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
  2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
  3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้
  4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม