สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น ซึ่งมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นที่การทำนา ส่วนที่ราบเชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นที่เป็นที่ทำนา จะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่วนภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖,๖๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ตำบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน

ข้อมูลทั่วไป

  1. ที่ตั้งและอาณาเขต  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตั้งอยู่ถนนสาย รือเสาะ- ยะลา ของตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรือเสาะประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ตำบลรือเสาะออกเป็น ๑ ใน ๙ ตำบล  ของอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตพื้นที่ติดกันอยู่ ๕ ส่วน คือ  เทศบาลตำบลรือเสาะ  ตำบลสามัคคี  ตำบลลาโละ  และตำบลรือเสาะ  ดังนี้
  • ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  ตำบลสามัคคี  และ ตำบลสาวอ
  • ทิศใต้        ติดต่อกับ  ตำบลรือเสาะ  และ ตำบลลาโละ
  • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลลาโละ
  • ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลรือเสาะ และ ตำบลลาโละ

      โดยมีขนาดพื้นที่  36.20  ตร.กม.       ตั้งอยู่ เส้นรุ้งละติจูด : 6.39     เส้นแวงลองติจูด : 101.55)

      ๒. เขตปกครอง  ตำบลรือเสาะออกมีเขตปกครองรวมทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑  บ้านบลูกา   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายรอยาลี  มูซอ                      ผู้ใหญ่บ้าน

* นายมูฮามะซอเร  ยูนุ๊                 สมาชิกสภา อบต.

* นายมาหะมะเปาซี  อุเซ็ง            สมาชิกสภา อบต.

* นายสะมะแอ  กามา                  โต๊ะอีหม่าม

 หมู่ที่ ๒  บ้านเปาะรามะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

 * นายอาหะมะ  มะเก๊ะ                 ผู้ใหญ่บ้าน

                                     * นายบารูดิง  ยะหริ่ง                  สมาชิก อบต.

* นายอนันต์  มะมิง                         สมาชิก อบต.

             * นายสามะ  ลอแม                     โต๊ะอีหม่าม                  

หมู่ที่ ๓  บ้านลาเมาะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

 * นายมะเย็ง  ดอเลาะ                  ผู้ใหญ่บ้าน

                                     * นายซอเร    สะแม                    สมาชิก อบต.

* นายอาดนาง  คอเดร์                  สมาชิก อบต.

* นายดอรอแม  ยามา                  โต๊ะอีหม่าม                                     

หมู่ที่ ๔  บ้านกาโดะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

 * นายอุสมาน  อาหะมะ                กำนันประจำตำบลรือเสาะออก

                                     * นายกามารูดิง  นุ๊ยาลา                สมาชิก อบต.

* นายมาหะมะเปาซี  อุมา             สมาชิก อบต.

            * นายกอเซ็ง  บาเกาะ                  โต๊ะอีหม่าม

 หมู่ที่ ๕  บ้านลาเมาะฮีเล   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

 * นายการียา  เจ๊ะสนิ                    ผู้ใหญ่บ้าน

                                     * นายอับดุลลาซิ  มะพิเย๊าะ             สมาชิก อบต.

* นายมูฮัมมัดอามาริณ  ลอแม        สมาชิก อบต.

* นายมะแอ  ดามะ                      โต๊ะอีหม่าม

. เนื้อที่  ตำบลรือเสาะออกมีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงหมาดไทยประมาณ ๒๒,๒๕๐ ไร่   หรือ ๓๖.๒๐ ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน เนื้อที่ อันดับ(ความกว้างของเนื้อที่)
บลูกา ๓,๗๕๐
เปาะรามะ ๒๙๐๖
ลาเมาะ ๔,๓๐๖
กาโดะ ๖,๑๖๙
ลาเมาะฮีเล ๘,๘๖๙

๔. สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น ซึ่งมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นที่การทำนา ส่วนที่ราบเชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นที่เป็นที่ทำนา จะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่วนภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖,๖๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ตำบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน

      • ประชากร จำนวนประชากรในตำบลรือเสาะออก  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอรือเสาะ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๔๖๖ คน จำแนกเป็นชาย ๒,๗๗๐ คน หญิง ๒,๖๙๖ คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๑๗๕ ครัวเรือน  ดังตาราง

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
   บ้านบลูกา ๔๓๑ ๔๓๔ ๘๖๕ ๒๐๖
   บ้านเปาะรามะ ๔๒๐ ๔๐๘ ๘๒๘ ๑๘๒
   บ้านลาเมาะนอก ๖๔๖ ๖๒๔ ๑,๒๗๐ ๒๖๑
   บ้านกาโดะ ๖๗๙ ๖๓๙ ๑,๓๑๘ ๒๘๗
   บ้านลาเมาะใน ๕๙๔ ๕๙๑ ๑,๑๘๕ ๒๓๙
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๗๐ ๒,๖๙๖ ๕,๔๖๖ ,๑๗๕

 

* ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในห้วงเวลาสามปี

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บลูกา ๔๑๐ ๔๑๘ ๘๒๒ ๔๑๑ ๔๒๓ ๘๓๔ ๔๓๑ ๔๓๔ ๘๖๕
เปาะรามะ ๔๑๘ ๓๙๗ ๘๑๕ ๔๑๕ ๓๙๙ ๘๑๔ ๔๒๐ ๔๐๘ ๘๒๘
ลาเมาะนอก ๖๒๒ ๖๐๔ ๑,๒๒๖ ๖๓๖ ๖๑๒ ๑,๒๔๘ ๖๔๖ ๖๒๔ ๑,๒๗๐
กาโดะ ๖๖๙ ๖๓๓ ๑,๓๐๒ ๖๗๑ ๖๓๔ ๑,๓๐๕ ๖๗๙ ๖๓๙ ๑,๓๑๘
ลาเมาะใน ๕๗๖ ๕๘๗ ๑,๑๖๓ ๕๘๙ ๕๘๖ ๑,๑๗๕ ๕๙๔ ๕๙๑ ๑,๑๘๕
รวมทั้งสิ้น ,๕๓๗ ๒,๖๙๕ ๒,๖๓๙ ๒,๗๒๒ ๒,๖๕๔ ๕,๓๗๖ ๒,๗๗๐ ๒,๖๙๖ ๕,๔๖๖

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนในห้วงเวลาสามปี

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
        บลูกา ๑๘๖ ๒๐๐ ๒๐๖
        เปาะรามะ ๑๗๑ ๑๗๔ ๑๘๒
        ลาเมาะนอก ๒๕๒ ๒๕๔ ๒๖๑
        กาโดะ ๒๕๒ ๒๗๘ ๒๘๗
        ลาเมาะใน ๒๓๐ ๒๓๖ ๒๓๙
รวม ๑,๑๑๒ ๑,๑๔๒ ,๑๗๕

.๓  สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขต อบต.รือเสาะออก ประกอบอาชีพทำสวน โดยเฉพาะสวนยางพารา  และมีการประกอบอาชีพอื่นๆ ตามสภาพความพร้อมและถนัด ดังข้อมูลต่อไปนี้

 

 

 

Ñ ด้านการเกษตร

 

ที่ อาชีพ พื้นที่ / ไร่

สวนยางพารา

ลองกอง

เงาะ

ทุเรียน

มังคุด

มะพร้าว

สละ
ปาล์มน้ำมัน
ทำนา

๑๖,๑๓๘

๒๑๘

๖๒

๑๐๕

๓๐

๗๒

๓๓
๓๐
๕๔๕

 

Ñ ด้านการปศุสัตว์  

สภาพการเลี้ยงสัตว์ของตำบลรือเสาะออก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการเลี้ยงแบบทำธุรกิจ  หรือเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ สัตว์เศรษฐกิจของตำบลรือเสาะออก ที่เกษตรกรมีความสนใจเนื่องจากเหมาะแก่พื้นที่ ในการเลี้ยงดูแล  ได้แก่  โค กระบือ แพะ แกะ เป็ด และไก่

ตารางแสดง : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่

ชื่อหมู่บ้าน  

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)

 

พื้นที่ปลูกหญ้า /

พืชอาหารสัตว์   (ไร่)

 

โคเนื้อ(ตัว)

 

ไก่

(ตัว)

 

เป็ด(ตัว)

 

แพะ(ตัว)

 

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ (ตัว)

    กาโดะ ๑๑๙ ๑๒ ๒๖๓ ๔๑๐ ๗๗๐ ๖๐
    บลูกา ๘๓ ๑๗ ๑๔๑ ๔๓๑ ๕๐๕ ๒๙
    เปาะรามะ ๙๑ ๓.๒๕ ๑๔๓ ๓๙๐ ๕๖๐ ๖๓ ๑๒
    ลาเมาะใน ๒๖ ๑๔ ๔๘๖ ๑๖ ๑๖
    ลาเมาะนอก ๓๐ ๔๓ ๘๐ ๒๘ ๒๘
รวม ๓๔๙ ๔๐.๒๕ ๖๐๔ ๑,๗๙๗ ๑๐๐ ๑๙๖ ๑๔

 

         Ñ  ด้านการประมง

                         พื้นที่ตำบลรือเสาะออก เป็นที่ราบแบบลูกคลื่น  การทำประมงจะมีปัญหา  เพราะสภาพในช่วงฤดูแล้งน้ำจะขาดและไม่มีที่กักขังน้ำได้  แต่เกษตรกรที่ทำประมงก็มีความพยายาม  โดยใช้ขุดบ่อพลาสติกเลี้ยงไว้บริเวณบ้าน  และเลี้ยงในบ่อขนาดเล็ก เลี้ยงปลาได้บางช่วงฤดูกาลเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เกษตรกรอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ กรมประมงได้ส่งเสริมโดยการปล่อยพันธุ์ตามบ่อแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมบริโภคปลาทะเล  ซึ่งจะมีรถนำเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้าน

 

                   Ñ  ด้านการพาณิชย์

 

ที่ ประเภท จำนวนแห่ง

ร้านขายของชำ

ร้านขายน้ำชากาแฟ

ปั้มน้ำมัน

ร้านรับซื้อยาง

๒๓

๒๑

๑๐

 

 

 

.๔  สภาพทางสังคม

ã การศึกษา 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนทั้งหมด ๔ แห่ง ดังนี้

 

โรงเรียน จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา รวม
อ. ๑ อ. ๒ อ. ๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
   บ้านบลูกา ๑๗ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๐๑
๔๒    บ้านลาเมาะ ๒๒ ๒๓ ๒๘ ๒๓ ๒๓ ๒๒ ๑๙ ๒๕ ๑๘๘
   บ้านลาเมาะฮีเล ๑๙ ๓๘ ๒๙ ๒๙ ๒๐ ๒๒ ๑๕ ๑๗๑
   บ้านกาโดะ ๔๒ ๓๘ ๒๙ ๒๒ ๒๗ ๒๗ ๒๔ ๒๑ ๒๓๐

 

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

ประชาชนในตำบลรือเสาะออกส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๘  และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒  โดยมีศาสนสถานดังนี้

Ç มัสยิด

Ç บาลาเซาะ

Ç กูโบร์

Ç วัด

๑. มัสยิด  มีจำนวนทั้งหมด ๖ แห่ง ดังนี้

 

หมู่ที่ ชื่อมัสยิด โต๊ะอีหม่าม คอเต็บ บิลาล  
   มัสยิดอัลมานาร์ นายสะมะแอ  กามา นายสะมะแอ  เจ๊ะมะ นายสะและ  เปาะเยะ
   มัสยิดนูรุลยะกีน นายสามะ  ลอแม นายอับดุลกอเดร์  ยามาดอหะ นายมาหะมะฮูซานิง แนแง
   มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ นายอับดุลการี  ยามาดีบุ นายดอเลาะ  สะไร นายดอเลาะ  กูมอ
   มัสยิดซอลาฮุดดีน นายดอรอแม  ยามา นายมะรอดา  อาแว นายมูหะหมัดปอซี  ดอเล๊าะ
  มัสยิดมาดารีกุลซอลีฮีน นายกอเซ็ง  บาเกาะ นายยาซิง  ยูโซ๊ะ นายอิสมาแอ  มิง
   มัสยิดนูรอลยากีน นายมะแอ  ดามะ นายมะเซ็ง  ดอรอแม นายมายาดี  มามะ

 

 

๒. บาลาเซาะ  มีทั้งหมดจำนวน ๑๑ แห่ง คือ

Û หมู่ ๑ บ้านบลูกา มี ๑ แห่ง

Û หมู่ ๒ บ้านเปาะรามะ มี ๑ แห่ง

Û หมู่ ๓ บ้านลาเมาะนอก มี ๒ แห่ง

Û หมู่ ๔ บ้านกาโดะ มี ๒ แห่ง

Û หมู่ ๕ บ้านลาเมาะใน มี ๕ แห่ง

. กูโบร์ มีจำนวน ๕ แห่ง คือ กูโบร์จะมีอยู่ทุกหมู่บ้าน

๔. วัด  มีจำนวน ๑ แห่ง คือ วัดสวนธรรม ตั้งอยู่ในเขต หมู่ ๒ และเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ

          ã จำนวนผู้สูงอายุและคนพิการ  

ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ที่ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล มีจำนวนดังนี้

          สรุปยอดแยกชาย – หญิง (ผู้สูงอายุ)

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุชาย (คน) จำนวนผู้สูงอายุ

หญิง (คน)

 

รวม

บลูกา ๒๗ ๓๗ ๖๔
เปาะรามะ ๓๑ ๔๓ ๗๔
ลาเมาะ ๔๑ ๔๕ ๘๖
กาโดะ ๔๗ ๖๑ ๑๐๘
ลาเมาะฮีเล ๓๗ ๓๕ ๗๒
รวม ๑๘๓ ๒๒๑ ๔๐๔

 

 

          สรุปยอดแยกชาย – หญิง (ผู้พิการ)

 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนคนพิการ ชาย (คน) จำนวนคนพิการ หญิง (คน)  

รวม

บลูกา ๑๖
เปาะรามะ ๑๒ ๑๔
ลาเมาะ ๑๘ ๑๓ ๓๑
กาโดะ ๒๑ ๓๐
ลาเมาะฮีเล ๑๒ ๑๔ ๒๖
รวม ๗๑ ๔๖ ๑๑๗

 

 

ã การสาธารณสุข

ตำบลรือเสาะออก มีสถานีอนามัยประจำตำบล  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ในตำบลรือเสาะออก โดยให้บริการทั้งตำบล  ซึ่งได้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลรือเสาะออก  นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมี อสม. ที่ทำหน้าเกี่ยวกับสาธารณสุขและหลักอนามัยต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

 

ã ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ  

                     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกส่วนใหญ่เป็นชุมชนอิสลาม ซึ่งมีวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประเพณีดังนี้

                   s ประเพณีถือศีลอด

s ประเพณีวันรายอ

s ประเพณีเข้าสุนัต

s ประเพณีมาแกปูโละ

s ประเพณีงานเมาลิด

 

.๕  การบริการขั้นพื้นฐาน

 

                              ã การคมนาคม  การสัญจรไป-มาของประชาชนจะใช้ถนนหลายสาย ที่เกิดจากการพัฒนาและสร้างถนนของ อบต.รือเสาะออก ทำให้ประชาชนสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถนนภายในหมู่บ้านเขตตำบลรือเสาะมี ดังนี้

๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         จำนวน  ๘  สาย

๒. ถนนลาดยาง                     จำนวน  ๓  สาย

๓. ถนนดินลูกรัง                    จำนวน  ๑๑  สาย

๔. ทางลำลอง                       จำนวน  ๔  สาย

 

ตารางแสดงจำนวนถนนประเภทต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนเส้นทาง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง ดินลูกรัง ทางลำลอง
    บลูกา
    เปาะรามะ
     ลาเมาะนอก
    กาโดะ
    ลาเมาะใน
รวม ๒๖ ๑๑

 

                   ã การไฟฟ้า   ภายในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าสาธารณะที่ให้แสงสว่าง สามารถใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีที่ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนยังเข้าไปไม่ถึงในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากถนนหลัก