สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น ซึ่งมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นที่การทำนา ส่วนที่ราบเชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นที่เป็นที่ทำนา จะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่วนภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖,๖๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ตำบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน

ข้อมูลทั่วไป

  1. ที่ตั้งและอาณาเขต  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตั้งอยู่ถนนสาย รือเสาะ- ยะลา ของตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรือเสาะประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ตำบลรือเสาะออกเป็น ๑ ใน ๙ ตำบล  ของอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตพื้นที่ติดกันอยู่ ๕ ส่วน คือ  เทศบาลตำบลรือเสาะ  ตำบลสามัคคี  ตำบลลาโละ  และตำบลรือเสาะ  ดังนี้
  • ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  ตำบลสามัคคี  และ ตำบลสาวอ
  • ทิศใต้        ติดต่อกับ  ตำบลรือเสาะ  และ ตำบลลาโละ
  • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลลาโละ
  • ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลรือเสาะ และ ตำบลลาโละ

      โดยมีขนาดพื้นที่  36.20  ตร.กม.       ตั้งอยู่ เส้นรุ้งละติจูด : 6.39     เส้นแวงลองติจูด : 101.55)

      ๒. เขตปกครอง  ตำบลรือเสาะออกมีเขตปกครองรวมทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑  บ้านบลูกา   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายรอยาลี  มูซอ              ผู้ใหญ่บ้าน

* นายสะมะแอ  กามา           โต๊ะอีหม่าม

หมู่ที่ ๒  บ้านเปาะรามะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายอาหะมะ  มะเก๊ะ          ผู้ใหญ่บ้าน

* นายสามะ  ลอแม              โต๊ะอีหม่าม       

หมู่ที่ ๓  บ้านลาเมาะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายมะเย็ง  ดอเลาะ           ผู้ใหญ่บ้าน

* นายดอรอแม  ยามา          โต๊ะอีหม่าม                     

 หมู่ที่ ๔  บ้านกาโดะ   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายอุสมาน  อาหะมะ         กำนันประจำตำบลรือเสาะออก

* นายกอเซ็ง  บาเกาะ          โต๊ะอีหม่าม

  หมู่ที่ ๕  บ้านลาเมาะฮีเล   มีผู้นำชุมชน ดังนี้

* นายการียา  เจ๊ะสนิ           ผู้ใหญ่บ้าน

* นายมะแอ  ดามะ               โต๊ะอีหม่าม

. เนื้อที่  ตำบลรือเสาะออกมีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงหมาดไทยประมาณ ๒๒,๒๕๐ ไร่   หรือ ๓๖.๒๐ ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน เนื้อที่ อันดับ(ความกว้างของเนื้อที่)
บลูกา ๓,๗๕๐
เปาะรามะ ๒๙๐๖
ลาเมาะ ๔,๓๐๖
กาโดะ ๖,๑๖๙
ลาเมาะฮีเล ๘,๘๖๙
  • ประชากร จำนวนประชากรในตำบลรือเสาะออก  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอรือเสาะ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๔๖๖ คน จำแนกเป็นชาย ๒,๗๗๐ คน หญิง ๒,๖๙๖ คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๑๗๕ ครัวเรือน  ดังตาราง

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
   บ้านบลูกา ๔๓๑ ๔๓๔ ๘๖๕ ๒๐๖
   บ้านเปาะรามะ ๔๒๐ ๔๐๘ ๘๒๘ ๑๘๒
   บ้านลาเมาะนอก ๖๔๖ ๖๒๔ ๑,๒๗๐ ๒๖๑
   บ้านกาโดะ ๖๗๙ ๖๓๙ ๑,๓๑๘ ๒๘๗
   บ้านลาเมาะใน ๕๙๔ ๕๙๑ ๑,๑๘๕ ๒๓๙
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๗๐ ๒,๖๙๖ ๕,๔๖๖ ,๑๗๕

 

* ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในห้วงเวลาสามปี

หมู่ที่ หมู่บ้าน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บลูกา ๔๑๐ ๔๑๘ ๘๒๒ ๔๑๑ ๔๒๓ ๘๓๔ ๔๓๑ ๔๓๔ ๘๖๕
เปาะรามะ ๔๑๘ ๓๙๗ ๘๑๕ ๔๑๕ ๓๙๙ ๘๑๔ ๔๒๐ ๔๐๘ ๘๒๘
ลาเมาะนอก ๖๒๒ ๖๐๔ ๑,๒๒๖ ๖๓๖ ๖๑๒ ๑,๒๔๘ ๖๔๖ ๖๒๔ ๑,๒๗๐
กาโดะ ๖๖๙ ๖๓๓ ๑,๓๐๒ ๖๗๑ ๖๓๔ ๑,๓๐๕ ๖๗๙ ๖๓๙ ๑,๓๑๘
ลาเมาะใน ๕๗๖ ๕๘๗ ๑,๑๖๓ ๕๘๙ ๕๘๖ ๑,๑๗๕ ๕๙๔ ๕๙๑ ๑,๑๘๕
รวมทั้งสิ้น ,๕๓๗ ๒,๖๙๕ ๒,๖๓๙ ๒,๗๒๒ ๒,๖๕๔ ๕,๓๗๖ ๒,๗๗๐ ๒,๖๙๖ ๕,๔๖๖

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนในห้วงเวลาสามปี

หมู่ที่ หมู่บ้าน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
        บลูกา ๑๘๖ ๒๐๐ ๒๐๖
        เปาะรามะ ๑๗๑ ๑๗๔ ๑๘๒
        ลาเมาะนอก ๒๕๒ ๒๕๔ ๒๖๑
        กาโดะ ๒๕๒ ๒๗๘ ๒๘๗
        ลาเมาะใน ๒๓๐ ๒๓๖ ๒๓๙
รวม ๑,๑๑๒ ๑,๑๔๒ ,๑๗๕