Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประกาศราคากลาง
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส :: WWW.RUSOOK.GO.TH ::  
นายภาณุ ลาเต๊ะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
รักษาการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ให้พนักงานจ้างเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ดู : 34)
สินเชื่อเพื่อเมืองน่าอยู่ โดย กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ดู : 55)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22)
กกต. เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ได้แล้ว (ดู : 125)
แนวทางการเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  (ดู : 92)
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.รือเสาะออก โทร 073571569 (ดู : 128)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
การจ้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 บ้านบลูกา (ดู : 66)
การจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 (ดู : 56)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 117)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 90)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (ดู : 95)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 193)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยนายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รือเสาะออก ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องและแผนงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมายให้นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก พร้อมด้วย นายอับดุลเราะห์มาน กูโน นักวิชาการศึกษา,นางสาวชุติมา หนอน้ำ นักทรัพยากรบุคคล ตรวจรับงานบำรุงรักษารั้ว โดยการทาสีรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรี โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนราธิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ มัสยิดกลาง อำเภอรือเสาะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ส่งตัวผู้ถูกกักตัว Local Quarantine
จำนวน 11 ราย กลับบ้าน หลังกักตัว 14 วัน ไม่พบเชื้อ COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งตัวผู้กักกันกลับบ้าน
หลังกักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครบ 14 วัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19
พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน และประชาชน
ในเขตตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(กิจกรรม 5 ส.)เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
และกิจกรรมรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย big cleaning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 34)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 81)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 231)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 678)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกบ่อหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs